Verejné obstarávanie – Obnova materskej školy

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení

niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obnova Materskej školy v Trstíne

 

Výzva  na predkladanie ponúk

 

 

Prílohy:

Návrh  Zmluvy o dielo

Výkaz výmer

Dokumenty VO

 

Print Friendly, PDF & Email