Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje, že dňa 31.7.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa,
konanie č. TRS‑78/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov ‑ 4 ks
borovice a 2 ks smreka ‑ rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č.
4274/4  v k. ú. Buková z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Print Friendly, PDF & Email