Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. TRS-105/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka
– rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 3306/22 v k. ú Trstín z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Print Friendly, PDF & Email