Oznámenia o začatí konania na výrub drevín

  1. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-125/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks čerešňa – rastúca na pozemku registra „C“ parc. č. 1263/1 v k.
ú. Trstín z dôvodu výstavby rodinného domu v mieste výrubu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

2. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-127/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks ihličňanov – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 733/6 v k. ú. Trstín z dôvodu poškodzovania prístupového chodníka.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

3. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bíňovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BIN-44/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov –
6 ks lipa malolistá a 2 ks lipa veľkolistá – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 369 v k. ú. Trstín vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

4. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bíňovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BIN-42/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov
– 2 ks pagaštan konský a 3 ks lipa – rastúcich na pozemku registra „C“
parc. č. 370/1 a 370/2 v k. ú. Trstín vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

5. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bíňovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.10.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BIN-43/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov
– 5 ks smrek – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 2/23 v k. ú.
Trstín vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

(Tento príspevok platí do 26.11.2019 13:29)

Print Friendly, PDF & Email