STAROSTA OBCE

Starosta Trstína-fotoMarta Genčúrová

Narodená: 1971 v Trnave Rodinný stav: vydatá, 2 deti

KONTAKT

Telefón: +421 33 5589123 Mobil: +421 905 234151 E-mail: starostka@trstin.sk

BIOGRAFIA

2007- starostka obce Trstín 1998-2007 - ekonómka - obec Trstín 1989-1998 - Kameňolomy a štrkopieskovne, š.p. Trstín

PREDCHODCOVIA

Volebné obdobie 2010-2014  Marta Genčúrová Volebné obdobie 2006-2010  Marta Genčúrová Volebné obdobie 2002-2006  Dagmar Kurincová Volebné obdobie 1998-2002  Dagmar Kurincová Volebné obdobie 1994-1998  Dagmar Kurincová Volebné obdobie 1990-1994  Vojtech Kozár (do 31.1.1993)  Ing. Pavol Duriš (od 4.6.1993)

Starosta (starostka) je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu (starostky) je verejnou funkciou. Volia ho (ju) obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu (starostky) sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu (starostky). Starosta (starostka) obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta (starostka) je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.


DESATORO STAROSTU

  1. Si starostom všetkých občanov, aj tých, ktorí ťa nevolili.
  2. Na čelo obce ťa postavila dôvera občanov. Byť prvým občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a svedomie, že túto dôveru nesklameš.
  3. Pri výkone svojho čestného  úradu nerozlišuj  príslušníkov politických strán, ale viď v nich predovšetkým občanov.
  4. Usiluj sa podľa svojich síl a možností obce, aby si uľahčil život starým, chudobným a práceneschopným občanom.
  5. Podporuj všetko, čo napomáha rozvoju školstva tvojej obce a rastu vzdelanosti. Nič lepšie ako dobré vzdelanie – okrem lásky a zdravia – našim deťom nemôžeme dať.
  6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu,  aby poskytovala ušľachtilú zábavu a vzdelávala.
  7. Buď ústretovým podporovateľom  všetkého, čo prispieva ku  skrášleniu a zveľadeniu obce a ku zvýšeniu  kvality životného prostredia v prospech zdravia občanov.
  8. Naštuduj si najdôležitejšie právne predpisy a nauč sa ich využívať v praxi, aby tvoja obec napredovala a aby si nezabudol na nič, čo by mohlo byť tvojej obci prospešné a užitočné.
  9. Obecný majetok spravuj úzkostlivejšie a nakladaj s ním opatrnejšie, ako so svojím vlastným majetkom. Ak premrháš svoj majetok – bude to len tvoja škoda, keď premárniš majetok obci – prídeš o svoje dobré meno a  česť.
  10. Buď pre spoluobčanom príkladom dobrého človeka nielen  na funkcii  starostu, ale i  v súkromnom živote. Príklady priťahujú viac ako prázdne reči a dlhé dohovárania.