STAROSTA OBCE

Ing. Peter Hlávek

Narodený: 1962 v Trnave
Rodinný stav: ženatý, 2 deti

KONTAKT

Telefón: +421 33 5589123
Mobil: +421 918 775 109
E-mail: 
starosta@trstin.sk

PREDCHODCOVIA

Volebné obdobie 2014-2018  Marta Genčúrová
Volebné obdobie 2010-2014 
Marta Genčúrová
Volebné obdobie 2006-2010 
Marta Genčúrová
Volebné obdobie 2002-2006
 
Dagmar Kurincová
Volebné obdobie 1998-2002 
Dagmar Kurincová
Volebné obdobie 1994-1998 
Dagmar Kurincová
Volebné obdobie 1990-1994 
Vojtech Kozár (do 31.1.1993)  Ing. Pavol Duriš (od 4.6.1993)


Starosta (starostka) je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu (starostky) je verejnou funkciou. Volia ho (ju) obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu (starostky) sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu (starostky).
Starosta (starostka) obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta (starostka) je štatutárnym orgánom v majetkovo-právnych vzťahoch obce.


DESATORO STAROSTU

  1. Si starostom všetkých občanov, aj tých, ktorí ťa nevolili.
  2. Na čelo obce ťa postavila dôvera občanov. Byť prvým občanom v obci je veľké vyznamenanie. Sľúb sám sebe na svoju česť a svedomie, že túto dôveru nesklameš.
  3. Pri výkone svojho čestného  úradu nerozlišuj  príslušníkov politických strán, ale viď v nich predovšetkým občanov.
  4. Usiluj sa podľa svojich síl a možností obce, aby si uľahčil život starým, chudobným a práceneschopným občanom.
  5. Podporuj všetko, čo napomáha rozvoju školstva tvojej obce a rastu vzdelanosti. Nič lepšie ako dobré vzdelanie – okrem lásky a zdravia – našim deťom nemôžeme dať.
  6. Nezabúdaj na obecnú knižnicu,  aby poskytovala ušľachtilú zábavu a vzdelávala.
  7. Buď ústretovým podporovateľom  všetkého, čo prispieva ku  skrášleniu a zveľadeniu obce a ku zvýšeniu  kvality životného prostredia v prospech zdravia občanov.
  8. Naštuduj si najdôležitejšie právne predpisy a nauč sa ich využívať v praxi, aby tvoja obec napredovala a aby si nezabudol na nič, čo by mohlo byť tvojej obci prospešné a užitočné.
  9. Obecný majetok spravuj úzkostlivejšie a nakladaj s ním opatrnejšie, ako so svojím vlastným majetkom. Ak premrháš svoj majetok – bude to len tvoja škoda, keď premárniš majetok obci – prídeš o svoje dobré meno a  česť.
  10. Buď pre spoluobčanov príkladom dobrého človeka nielen  na funkcii  starostu, ale i  v súkromnom živote. Príklady priťahujú viac ako prázdne reči a dlhé dohovárania.
Print Friendly, PDF & Email