PROJEKTY OBCE

PROJEKTY 2017

Logo IROPlogo EU

OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY V TRSTÍNE

Názov projektu: Obnova materskej školy v Trstíne
Výzva-kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:2–Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:2.2–Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1– Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

PROJEKTY 2016

ttsk_erbObec Trstín s finančnou podporou TTSK a sponzorov vydala knihu autorky PaedDr. Vilmy Holickej Kronika príbehov a básní z palety.

PROJEKTY 2014

ttsk_erbObec Trstín s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja zrealizovala v roku 2014 projekty:
 • Cezpoľný beh, Memoriál Františka Daniša – 15. ročník
 • Deň zdravia
 • Zabavme sa spoločne – vonkajšie posilňovacie stroje
 • Podpora vydania CD „Karpatská kapela“
 • Pamätná izba v obci Trstín

VODOVOD TRSTÍN

environmentalny-fondCeloobecný vodovod prevádzkuje TAVOS, a.s., Piešťany www.tavos-as.sk . Dotácie na výstavbu vodovodu:
 • 2011  - 161 981 €
 • 2012  - 197 780 €
 • 2013  - 229 000 €
 • 2014  - 170 761 €
 • 2015 - 117 000 €

VEREJNO-PROSPEŠNÉ PRÁCE

esf1 zamestnanost_a_socialna_inkluziaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava:
 • Menšie obecné služby
 • Absolventská prax
 • Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE TRSTÍN

tabula-centrum-obceRekonštrukcia centra obce Trstín - stavebné objekty:
 • SO 01 Kultúrno-spoločenské centrum
 • SO 02 Súbor prvkov drobnej architektúry
 • SO 03 Úprava verejnej zelene
 • SO 04 Spevnená plocha v centre obce
 • SO 05 Výstavba nízko-nákladového VO
 • SO 06 Chodník Trstín – Senica PS
 • SO 07 Chodník Trstín – Senica ĽS
 • SO 08 Chodník Trstín – Naháč
 • SO 09 Pojazdný chodník za kostolom
 • SO 10 Miestna prístupová komunikácia do centra
 • SO 11 Autobusové zastávky v centre
 • 31.05.2010 - podpísaná zmluva o NFP.
 • 29.10.2010 - odovzdanie stavby dodávateľovi Cesty Nitra, a.s.
 • 27.09.2011 – kolaudácia

ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA "LESNÁ ŽELEZNICA GRÓFA PÁLFYHO"

logo_sr logo_roplogo_euDokument pre svoju rozsiahlosť nebude zverejnený na internete, ale do štúdie je možné nahliadnuť v kancelárii obecného úradu v Trstíne. Projekt je spolu-financovaný:
 • Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
 • Zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 10%  - Európsky fond regionálneho rozvoja - "Investícia do vašej budúcnosti"

ZAMESTNANOSŤ V OBCI

zamestnanost_a_socialna_inkluziaObec Trstín a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava - uzatvorené dohody v období október - november 2009, dĺžka trvania 6 mesiacov:
 • Dohoda o vykonávaní  absolventskej praxe pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 6 pracovných miest
 • Dohoda o dobrovoľníckej činnosti:  2 pracovné miesta
 • Dohoda o aktivačnej činnosti: 1 pracovné miesto

PROJEKT MODERNÁ ŠKOLA

VIAC INFORMÁCIÍ NA STRÁNKE ZŠ S MŠ V TRSTÍNE ...ZOBRAZIŤ moderna_skola_projekty

PROJEKTY 2009

ins_erbttsk_erbObec Trstín s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja zrealizovala v roku 2009 projekty s dotáciou TTSK vo výške 4560,77 EUR: vlastné zdroje obce - 264,95 EUR sponzorské - 1 719,97 EUR výdavky celkom - 6 545,69 EUR

ZATEPLENIE BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU

na individuálne potreby obce a rozpočtu obce Realizácia:
 • dotácia MF SR - 8 600,00 EUR
 • vlastné zdroje obce . 6 402,89 EUR

REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ NA FUTBALOVOM IHRISKU TJ SOKOL Z DOTÁCIE MF SR

na individuálne potreby obce Obec získala dotáciu koncom roka 2008. V mesiacoch február - marec 2009 bola zrealizovaná výmena okien a rekonštrukcia sociálnych zariadení. Plynofikácia, vykurovanie a ohrev teplej vody boli financované v plnej výške z vlastných zdrojov. V rámci dobrovoľníckych prác boli vymaľované všetky miestnosti a skultúrnený interiér i exteriér.

Realizácia:
 • dotácia MF SR 9 958,18 EUR
 • vlastné zdroje obce 10 996,99 EUR

ZO ŽIVOTA OBYČAJNEJ ŽENY – VYDANIE  ZBIERKY BÁSNÍ

v rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009 rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009 Cieľom projektu bolo umožniť dosiaľ neznámej autorke prezentovať sa svojimi literárnymi dielami. Pani Oľga Kohútiková je invalidná dôchodkyňa, ktorá vo svojich básňach približuje skutočné ako i citové dianie v slovenskej spoločnosti a prírode jedinečným, človeku veľmi blízkym spôsobom.

Realizácia:
 • dotácia TTSK 500 EUR
 • vlastné zdroje obce 50 EUR

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

Realizácia:
 • vlastné zdroje obce 9 775,74 EUR

ROZVOJ MLÁDEŽNÍCKEHO FUTBALU V OBCI TRSTÍN

Sústredenie žiakov v rámci programu Podpora športových aktivít pre všetkých 2009

Žiacke futbalové mužstvo absolvovalo v dňoch 2.- 5.3.2009 pobyt v Brezovej pod Bradlom, kde chlapci trénovali na umelom trávniku, absolvovali posilňovacie cvičenia a zlepšovali svoju kondíciu v krásnom prostredí prírody Malých Karpát.

Realizácia:
 • dotácia TTSK 300 EUR
 • vlastné zdroje obce a sponzorské 587,46 EUR
Poďakovanie za finančnú podporu patrí firme Ingsteel.

POPOLUDNIE S DYCHOVKAMI

V rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009

Dňa 13.6.2009 sa uskutočnila prehliadka dychových hudieb, ktorý otvorili svojím programom deti Materskej školy v Trstíne. Pozvanie DH Lesanka prijala dychová hudba Karpatská kapela z Dolnej Krupej.

Realizácia:
 • dotácia TTSK 140,77 EUR
 • vlastné zdroje obce a sponzorské 132,51 EUR

ŠPORT NÁS SPÁJA

V rámci programu Podpora športových aktivít pre všetkých 2009

V roku 2008 doplnila obec za finančnej podpory Trnavského samosprávneho kraja vybavenie posilňovne v rámci projektu Pohybom ku zdraviu (box. vrece a rukavice, činky, lavičky). V tomto roku získala posilňovňa ďalšie náradie (činky, hruška na stojane, kož. lapy).

Realizácia:
 • dotácia TTSK 200 EUR
 • vlastné zdroje obce  46,51 EUR

NÁKUP POMÔCKY NA SKVALITNENIE VYUČ. PROCESU ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM HANDICAPOM

V rámci programu Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov

V rámci integrácie zdravotne postihnutých detí získala Základná škola s materskou školou v Trstíne špeciálnu pomôcku - televíznu čítaciu lupu, čím sa vytvoria lepšie podmienky a príležitosti pre rozvoj vedomostí a osobnosti integrovaných zrakovo postihnutých detí.

Realizácia:
 • dotácia TTSK 1 500 EUR
 • rezerva predsedu TTSK 660 EUR
 • dar Nadácie J. Korca 1 000 EUR

DEŇ ZDRAVIA

V rámci programu Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK 2009

Obec Trstín v spolupráci s MS SČK organizovala v priestoroch KD v Trstíne dňa 12.10.2009 podujatie na podporu zdravia  a prevencie chorôb pre občanov obce "Deň zdravia". Pre účastníkov bol pripravený program zameraný na zdravú výživu. Podujatia sa zúčastnilo 24 občanov, boli realizované vyšetrenia prístrojom Refloctron na cukor a  cholesterol a merania telesného tuku RUVZ Trnava. Nasledovala odborná prednáška MUDr. Damina o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, oddychu a pitnom režime pri ochoreniach srdca s prezentáciou na dataprojektore. Prítomní občania obdržali recepty na šaláty a pomazánky zdravej výživy, ktoré mohli aj priamo na podujatí ochutnať vďaka spolupráci MS SČK. Súčasťou ochutnávky boli aj produkty zakúpené v predajni zdravej výživy Biostyl s.r.o. a včelie produkty. Podujatie bolo obohatené o výstavu zdravej výživy - ovocia a zeleniny organizovanú v spolupráci so ZO SZZ.

Realizácia:
 • dotácia TTSK 660 EUR
 • vlastné zdroje obce 68,54 EUR

kollarKOLLÁR, ŽIVOT A DIELO - VYDANIE PUBLIKÁCIE

V rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009

V roku 2009 si obec Trstín pripomenula 90. výročie úmrtia rímsko-katolíckeho kňaza, významného predstaviteľa Spolku sv. Vojtecha, politika, poslanca, spisovateľa, redaktora, prekladateľa a vydavateľa Martina Kollára, ktorý pôsobil v našej obci ako správca farnosti. Práve 90. výročie úmrtia M. Kollára sa javilo ako vhodná príležitosť na to, aby spracovaný rukopis PhDr. Zuzany Lopatkovej PhD. vyšiel tlačou a dostal sa tak širšej verejnosti trnavského regiónu. Internetová verzia publikácie je prístupná na http://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=101.

Realizácia:
 • dotácia TTSK 600 EUR
 • vlastné zdroje obce a sponzorské 99,90 EUR