PROJEKTY OBCE

PROJEKTY 2019

Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ v Trstíne

 

 

PROJEKTY 2018

Obstaranie kompostérov


OBNOVA POŽIARNEJ ZBROJNICE

Dotácia v výške 30 000 €


ÚZEMNÝ PLÁN – ZMENY A DOPLNKY č. 2

 • ZBERNÝ DVOR

ODKANALIZOVANIE OBCE TRSTÍN

2017 – rokovania s TAVOS, a.s., príprava podkladov

2018 – vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti


„Detské ihrisko v obci Trstín“

Predloženie a schválenie žiadosti: 2017

Poskytnutie dotácie vo výške 8000 €: 26.10.2018


„Kamerový systém v obci Trstín“

bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.
Obec monitorujú 4 kamery:
1. vstup materskej školy, miestna komunikácia
2. vstup základnej školy, chodník a štátna cesta II/502

3. vstup kultúrneho domu okolie bytových domov a štátna cesta II/502
4. štátna cesta I/51 pred obecným úradom                                                           
Predloženie a schválenie žiadosti vo výške 10 000 €: 2017Realizácia: 2018
…………………………………………………..
 
Z vlastných zdrojov obec obstarala v roku 2013  6 kamier, ktorými je monitorovaný majetok obce, dvor a priestranstvá pred obecným úradom
 
 

 

logo EULogo IROP

Výška NFP: 86 211,83 €

Začiatok realizácie projektu: 06/2018                     http://www.mpsr.sk, www.irop.sk

Ukončenie realizácie projektu: 11/2018

Názov projektu: „Obnova materskej školy v Trstíne“

Integrovaný regionálny Operačný program

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 2: Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1  Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

,,Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho Operačného programu“.


PROTIPOVODŇOVÉ A PROTIERÓZNE OPATRENIA

environmentalny-fond

Dotácie:

 • 2017  – 150 000 €
 • 2018  – 170 000 €

2016 – Špeciálne zametacie vozidlo

Dotácia 106 920 €


Dotácie:

2018    5000 €   realizácia výsadby pri kostole, nákup prvkov drobnej architektúry

2017     5000 €   realizácia obnovy zóny pri soche sv. Vendelína – výsadba a prvky

2016     5000 €   štúdia obnovy zón – verejné priestranstvá

2015     5000 €  realizácia Jarky

2013     5000 €  realizácia Jarky

2009   3500 €  štúdia oddychová zóna Jarky


TTSK

ttsk_erb

Obec Trstín s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja zrealizovala tieto projekty:

2018

 • Deň zdravia

2017

 • Zabavme sa spoločne – vonkajšie posilňovacie stroje
 • Deň zdravia
 • Výstava fotografií – historické snímky a pohľadnice

2016

 • Cezpoľný beh, Memoriál Františka Daniša – 17. ročník
 • Deň zdravia
 • Zabavme sa spoločne – vonkajšie posilňovacie stroje
 • Výstava fotografií Trstín kedysi a dnes

Obec Trstín a Biela Hora,n.o. s finančnou podporou TTSK a sponzorov vydala v roku 2016 knihu autorky PaedDr. Vilmy Holickej Kronika príbehov a básní z palety.

2015

 • Cezpoľný beh, Memoriál Františka Daniša – 16. ročník
 • Deň zdravia
 • Vydanie knihy

2014

 • Cezpoľný beh, Memoriál Františka Daniša – 15. ročník
 • Deň zdravia
 • Zabavme sa spoločne – vonkajšie posilňovacie stroje
 • Podpora vydania CD „Karpatská kapela“
 • Pamätná izba v obci Trstín


VODOVOD TRSTÍN

environmentalny-fondCeloobecný vodovod prevádzkuje TAVOS, a.s., Piešťany www.tavos-as.sk .

Dotácie na výstavbu vodovodu:

 • 2011  – 161 981 €
 • 2012  – 197 780 €
 • 2013  – 229 000 €
 • 2014  – 170 761 €
 • 2015 – 117 000 €

VEREJNO-PROSPEŠNÉ PRÁCE

esf1 zamestnanost_a_socialna_inkluziaÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava:

 • Menšie obecné služby
 • Absolventská prax
 • Vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby


REKONŠTRUKCIA CENTRA OBCE TRSTÍN

tabula-centrum-obceRekonštrukcia centra obce Trstín – stavebné objekty:

 • SO 01 Kultúrno-spoločenské centrum
 • SO 02 Súbor prvkov drobnej architektúry
 • SO 03 Úprava verejnej zelene
 • SO 04 Spevnená plocha v centre obce
 • SO 05 Výstavba nízko-nákladového VO
 • SO 06 Chodník Trstín – Senica PS
 • SO 07 Chodník Trstín – Senica ĽS
 • SO 08 Chodník Trstín – Naháč
 • SO 09 Pojazdný chodník za kostolom
 • SO 10 Miestna prístupová komunikácia do centra
 • SO 11 Autobusové zastávky v centre
 • 31.05.2010 – podpísaná zmluva o NFP.
 • 29.10.2010 – odovzdanie stavby dodávateľovi Cesty Nitra, a.s.
 • 27.09.2011 – kolaudácia


ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ ŠTÚDIA „LESNÁ ŽELEZNICA GRÓFA PÁLFYHO“

Dokument pre svoju rozsiahlosť nebude zverejnený na internete, ale do štúdie je možné nahliadnuť v kancelárii obecného úradu v Trstíne.

Projekt je spolufinancovaný:

 • Program obnovy dediny 95%
 • vlastné zdroje 5 %

ZAMESTNANOSŤ V OBCI

zamestnanost_a_socialna_inkluziaObec Trstín a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava – uzatvorené dohody v období október – november 2009, dĺžka trvania 6 mesiacov:

 • Dohoda o vykonávaní  absolventskej praxe pre absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 6 pracovných miest
 • Dohoda o dobrovoľníckej činnosti:  2 pracovné miesta
 • Dohoda o aktivačnej činnosti: 1 pracovné miesto

PROJEKT MODERNÁ ŠKOLA

VIAC INFORMÁCIÍ NA STRÁNKE ZŠ S MŠ V TRSTÍNE …ZOBRAZIŤ

moderna_skola_projekty


PROJEKTY 2009

ins_erbttsk_erbObec Trstín s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja zrealizovala v roku 2009 projekty s dotáciou TTSK vo výške 4560,77 EUR:

vlastné zdroje obce – 264,95 EUR
sponzorské – 1 719,97 EUR
výdavky celkom – 6 545,69 EURREKONŠTRUKCIA ŠATNÍ NA FUTBALOVOM IHRISKU TJ SOKOL Z DOTÁCIE MF SR

na individuálne potreby obce
Obec získala dotáciu koncom roka 2008. V mesiacoch február – marec 2009 bola zrealizovaná výmena okien a rekonštrukcia sociálnych zariadení. Plynofikácia, vykurovanie a ohrev teplej vody boli financované v plnej výške z vlastných zdrojov. V rámci dobrovoľníckych prác boli vymaľované všetky miestnosti a skultúrnený interiér i exteriér.

Realizácia:

 • dotácia MF SR 9 958,18 EUR
 • vlastné zdroje obce 10 996,99 EUR


ZO ŽIVOTA OBYČAJNEJ ŽENY – VYDANIE  ZBIERKY BÁSNÍ

v rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009 rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009
Cieľom projektu bolo umožniť dosiaľ neznámej autorke prezentovať sa svojimi literárnymi dielami. Pani Oľga Kohútiková je invalidná dôchodkyňa, ktorá vo svojich básňach približuje skutočné ako i citové dianie v slovenskej spoločnosti a prírode jedinečným, človeku veľmi blízkym spôsobom.

Realizácia:

 • dotácia TTSK 500 EUR
 • vlastné zdroje obce 50 EUR

REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

Realizácia:

 • vlastné zdroje obce 9 775,74 EUR


ROZVOJ MLÁDEŽNÍCKEHO FUTBALU V OBCI TRSTÍN

Sústredenie žiakov v rámci programu Podpora športových aktivít pre všetkých 2009

Žiacke futbalové mužstvo absolvovalo v dňoch 2.- 5.3.2009 pobyt v Brezovej pod Bradlom, kde chlapci trénovali na umelom trávniku, absolvovali posilňovacie cvičenia a zlepšovali svoju kondíciu v krásnom prostredí prírody Malých Karpát.

Realizácia:

 • dotácia TTSK 300 EUR
 • vlastné zdroje obce a sponzorské 587,46 EUR

Poďakovanie za finančnú podporu patrí firme Ingsteel.


POPOLUDNIE S DYCHOVKAMI

V rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009

Dňa 13.6.2009 sa uskutočnila prehliadka dychových hudieb, ktorý otvorili svojím programom deti Materskej školy v Trstíne. Pozvanie DH Lesanka prijala dychová hudba Karpatská kapela z Dolnej Krupej.

Realizácia:

 • dotácia TTSK 140,77 EUR
 • vlastné zdroje obce a sponzorské 132,51 EUR


ŠPORT NÁS SPÁJA

V rámci programu Podpora športových aktivít pre všetkých 2009

V roku 2008 doplnila obec za finančnej podpory Trnavského samosprávneho kraja vybavenie posilňovne v rámci projektu Pohybom ku zdraviu (box. vrece a rukavice, činky, lavičky). V tomto roku získala posilňovňa ďalšie náradie (činky, hruška na stojane, kož. lapy).

Realizácia:

 • dotácia TTSK 200 EUR
 • vlastné zdroje obce  46,51 EUR


NÁKUP POMÔCKY NA SKVALITNENIE VYUČ. PROCESU ŽIAKOV SO ZRAKOVÝM HANDICAPOM

V rámci programu Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov

V rámci integrácie zdravotne postihnutých detí získala Základná škola s materskou školou v Trstíne špeciálnu pomôcku – televíznu čítaciu lupu, čím sa vytvoria lepšie podmienky a príležitosti pre rozvoj vedomostí a osobnosti integrovaných zrakovo postihnutých detí.

Realizácia:

 • dotácia TTSK 1 500 EUR
 • rezerva predsedu TTSK 660 EUR
 • dar Nadácie J. Korca 1 000 EUR


DEŇ ZDRAVIA

V rámci programu Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK 2009

Obec Trstín v spolupráci s MS SČK organizovala v priestoroch KD v Trstíne dňa 12.10.2009 podujatie na podporu zdravia  a prevencie chorôb pre občanov obce „Deň zdravia“. Pre účastníkov bol pripravený program zameraný na zdravú výživu. Podujatia sa zúčastnilo 24 občanov, boli realizované vyšetrenia prístrojom Refloctron na cukor a  cholesterol a merania telesného tuku RUVZ Trnava. Nasledovala odborná prednáška MUDr. Damina o zdravej výžive a zdravom životnom štýle, oddychu a pitnom režime pri ochoreniach srdca s prezentáciou na dataprojektore. Prítomní občania obdržali recepty na šaláty a pomazánky zdravej výživy, ktoré mohli aj priamo na podujatí ochutnať vďaka spolupráci MS SČK. Súčasťou ochutnávky boli aj produkty zakúpené v predajni zdravej výživy Biostyl s.r.o. a včelie produkty. Podujatie bolo obohatené o výstavu zdravej výživy – ovocia a zeleniny organizovanú v spolupráci so ZO SZZ.

Realizácia:

 • dotácia TTSK 660 EUR
 • vlastné zdroje obce 68,54 EUR


kollarKOLLÁR, ŽIVOT A DIELO – VYDANIE PUBLIKÁCIE

V rámci programu Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2009

V roku 2009 si obec Trstín pripomenula 90. výročie úmrtia rímsko-katolíckeho kňaza, významného predstaviteľa Spolku sv. Vojtecha, politika, poslanca, spisovateľa, redaktora, prekladateľa a vydavateľa Martina Kollára, ktorý pôsobil v našej obci ako správca farnosti.
Práve 90. výročie úmrtia M. Kollára sa javilo ako vhodná príležitosť na to, aby spracovaný rukopis PhDr. Zuzany Lopatkovej PhD. vyšiel tlačou a dostal sa tak širšej verejnosti trnavského regiónu.
Internetová verzia publikácie je prístupná na http://fff.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=101.

Realizácia:

 • dotácia TTSK 600 EUR
 • vlastné zdroje obce a sponzorské 99,90 EUR
Print Friendly, PDF & Email