ZO ŽIVOTA 2017

Galérie prispievateľov

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc.PhDr.Oliver Židek,CSc :


Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne uskutočnil už dlhé roky spomínanú vychádzku k Obrázku Panny Márie v Klíne. Pozvanie prijalo asi 30 účastníkov, najmladším bol deväťmesačný Marko Indrišek. Príjemným spestrením „Stretnutia pri obrázku“ bol príhovor doc. Olivera Žideka, ktorý evakuáciu obyvateľov našej obce do lokality zvanej „Klín“ priamo zažil ako dieťa so schopnosťou veľa udalostí si priamo pamätať, prípadne sprostredkovane z rodiny poznať. Skutočnosť bola taká, že na 1. Veľkonočný sviatok( po posvätení jedál) v roku 1945 sa rozvážni občania obce rozhodli evakuovať s rodinami, pred hroziacou sa etapou dobíjania Malých Karpát do spomenutej lokality Klín v Obecných horách. Miesto svojou geografickou štruktúrou malo byť bezpečné voči očakávanej vojenskej operácii, ktorá sa nakoniec našťastie nekonala a obec i priľahlé obce boli oslobodené bez krviprelievania. Občania sa improvizovane zabývali v horách, prežili tam do štvrtka v týždni po Veľkej noci 1945 a za veľkej radosti, keď nemecké vojská teritórium opustili , uvítali „čistiaci stav“ samopalníkov Červenej armády, po prechode ktorých sa vrátili do svojich domovov v obci. Tam už neboli ani zostatky nemeckých vojsk, nastal stav upokojovania a začatia nového povojnového života, samozrejme za prítomnosti postupujúcich vojsk Červenej armády. V spomienkach pamätníkov je výrok pána Hanáka, občana našej obce, ktorý v evakuovanej „osade Klín“ v pravú chvíľu, s radosťou vykríkol: „Lidičky, je po válce jedeme domu, bude se dělat“ (bol to rodák z Moravy, preto tá autentická reč).

8. máj – Svetový deň ČK - je oslavou úlohy zamestnancov a dobrovoľníkov svetovej organizácie - Červeného kríža záchrane ľudských životov a pomoci ohrozeným komunitám po celom svete. Poskytujú humanitárnu pomoc pri katastrofách po celom svete a zmierňujú ľudské utrpenie z choroby, hladu, nešťastia, či vojny. Dátum vybrali na počesť švajčiarskeho humanistu a filantropa Jeana Henryho Dunanta, ktorý sa narodil v tento deň roku 1828 v Ženeve a je jedným z otcov myšlienky na vytvorenie Červeného kríža. Pri tejto priležitosti sa uskutočnilo 7. mája 2017 v Zimnej záhrade KD prijatie darcov krvi starostkou obce. Vo svojom príhovore vyslovila poďakovanie všetkým darcom a ocenila darcov, ktorí sa stali novými držiteľmi Janského plakety: pani Žanetu Rakúsovú a pána Mariána Dózsu. Všetci darcovia obdržali malú pozornosť.

Na základe hlasovania návštevníkov výstavy obrazov, kde začínajúci mladí umelci mohli prezentovať svoju maliarsku tvorivosť, sa uskutočnilo 7. mája 2017 vyhodnotenie. Za účasť v súťaži boli všetky deti starostkou obce odmenené malou pozornosťou a diplomom. Súťaže „Namaľuj si obrázok 2017“ sa zúčastnili: Sebastián Kabarec, Matúš Klokner, Juraj Stehlík, Kristína Majáková, Aneta Ondrušová, Veronika Štibraná, Michal Harnúšek, Lucia Moravčíková, Soňa Jánošíková.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli o týždeň skôr - v nedeľu 7. mája v Kultúrnom dome v Trstíne. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Oslavu Dňa matiek otvorila starostka obce slávnostným príhovorom. V pripravenom programe deti materskej školy a žiaci základnej školy vyjadrili všetkým mamám svoju vďačnosť za ich lásku a obetavosť pásmom piesní, básní a tancov. Všetky mamy boli na záver obdarované červeným karafiátom.

Obec Trstín pozvala občanov na tohtoročné VÍTANIE MÁJA z dôvodu nepriaznivého počasia až 2. mája 2017, ktoré sa už tradične konalo o 16:30 h vo dvore obecného úradu . Aj napriek tomu, že doobeda to ešte tak nevyzeralo, popoludní už bolo krásne počasie a tak sa mohla oslava VÍTANIA MÁJA uskutočniť. Po srdečnom uvítacom slove starostkou obce, pripraveným pásmom piesní a tančekov potešili všetkých prítomných deti materskej školy. Pri dobrej hudbe a občerstvení dospelí ešte zotrvali v družnej debate a spolu so šantiacimi deťmi strávili v dobrej nálade príjemné popoludnie

Krajské rady ZDRUŽENIA ZPOZ „ČLOVEK - ČLOVEKU“ v SR trnavského a nitrianskeho kraja usporiadali krajskú prehliadku programov zborov pre občianske záležitosti „Z lásky k domovine“, zameranú na slávnosti samospráv. Prehliadka sa uskutočnila 25. apríla 2017 v Kultúrnom dome v Trstíne za účasti prihlásených kolektívov Združenia ZPOZ trnavského a nitrianskeho kraja: Kovárce, Suchá nad Parnou a Trstín. Súčasťou programu bola aj metodická pomoc a konzultácie týkajúce sa obradov a slávností, ktorú poskytla tajomníčka ÚR Z ZPOZ Človek človeku pani Vierka Hudecová.

Pozvanie Obce Trstín a n.o. Bielej Hory prijalo Modranské kráľovské divadlo, vďaka ktorému znova ožili divadelné dosky Kultúrnom dome v Trstíne. Divadelné predstavenie sa usksutočnilo v nedeľu 23.apríla 2017. Modranské kráľovské divadlo odohralo dve veselé divadelné predstavenia: Zázračný liek a Richtárska latina. V predstaveniach účinkovala aj naša rodáčka p. Oľga Falátová, rod. Hettešová.

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v piatok 31.marca v prekrásnych priestoroch Kaštieľa Alfonz v Trstíne stretli zamestnanci základnej školy a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí Trstín, Bíňovce a Buková. Pozvaní boli aj bývalí učitelia spolu s nepedagogickými pracovníkmi, ktorí sú na dôchodku. Pozvanie starostky obce Trstín prijali aj starostka obce Bíňovce pani Mária Cádrová a starosta obce Buková pán Miloš Herceg. Posedenie otvorili a všetkých hosti privítali starostka obce Marta Genčúrová spolu s riaditeľkou základnej školy Mgr. Alenou Uhrovičovou. Poďakovali všetkým za ich záslužnú prácu. Srdečné poďakovanie patrí aj majiteľom Kaštieľa Alfonz za poskytnutie týchto nádherných priestorov, a personálu za prípravu, obsluhu a vytvorenie príjemnej atmosféry.

Svoje zručnosti a talent si znova overili návštevníci podujatia Maľovanie kraslíc, ktoré zorganizoval MS SČK v Trstíne v spolupráci s Obcou Trstín a n.o. Biela Hora 17. marca 2017 v Zimnej záhrade KD Trstín. Hosťom podujatia bol Ing. Augustín Hambálek, poslanec NR SR a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Techniky zdobenia kraslíc predviedli Daniela Bílová /nalepovanie/ a Marta Genčúrová /voskom/.

Obec Trstín v spolupráci s MS SČK v Trstíne, Malokarpatským partnerstvom, o.z. a ZMO región JE Jaslovské Bohunice, zorganiizovala 15.3.2017 v KD Trstín bezpríspevkový mobilný odber krvi. Pozvanie prijalo 19 darcov. Všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili a mohli prispieť životodarnou tekutinou, patrí srdečné poďakovanie.

MS SČK v Trstíne usporiadal 27. februára v kultúrnom dome Trstín kurz maliarskej tvorivosti pre malých i veľkých, ktorí mali vôľu priučiť sa maliarskemu umeniu. Začínajúci umelci vytvorili pod vedením p. Zlatice Plevkovej krásne obrazy.

V Kultúrnom dome v Trstíne sa uskutočnil 21.1.2017 Prvý reprezentačný ples ZRPŠ v Trstíne. Starostka obce vyslovuje poďakovanie organizačnému výboru za usporiadanie tohoto vydareného podujatia.

Obec Trstín v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Trstíne usporiadali v KD Trstín 7. januára koncert Dychovej hudby Chtelničanka. Sálou sa niesli veselé piesne spevákov a rezké tóny hudobníkov. Návštevníci tak mohli spolu s dychovou hudbou stráviť príjemné sviatočné popoludnie.

Na Nový rok už tradične koncertovala dychová hudba Lesanka. V miestnom rozhlase zaznel príhovor starostky obce.

Print Friendly, PDF & Email