ZO ŽIVOTA 2017

Galérie prispievateľov

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc.PhDr.Oliver Židek,CSc :


Pri príležitosti Dňa učiteľov sa v piatok 31.marca v prekrásnych priestoroch Kaštieľa Alfonz v Trstíne stretli zamestnanci základnej školy a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí Trstín, Bíňovce a Buková. Pozvaní boli aj bývalí učitelia spolu s nepedagogickými pracovníkmi, ktorí sú na dôchodku. Pozvanie starostky obce Trstín prijali aj starostka obce Bíňovce pani Mária Cádrová a starosta obce Buková pán Miloš Herceg. Posedenie otvorili a všetkých hosti privítali starostka obce Marta Genčúrová spolu s riaditeľkou základnej školy Mgr. Alenou Uhrovičovou. Poďakovali všetkým za ich záslužnú prácu. Srdečné poďakovanie patrí aj majiteľom Kaštieľa Alfonz za poskytnutie týchto nádherných priestorov, a personálu za prípravu, obsluhu a vytvorenie príjemnej atmosféry.

Svoje zručnosti a talent si znova overili návštevníci podujatia Maľovanie kraslíc, ktoré zorganizoval MS SČK v Trstíne v spolupráci s Obcou Trstín a n.o. Biela Hora 17. marca 2017 v Zimnej záhrade KD Trstín. Hosťom podujatia bol Ing. Augustín Hambálek, poslanec NR SR a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja. Techniky zdobenia kraslíc predviedli Daniela Bílová /nalepovanie/ a Marta Genčúrová /voskom/.

Obec Trstín v spolupráci s MS SČK v Trstíne, Malokarpatským partnerstvom, o.z. a ZMO región JE Jaslovské Bohunice, zorganiizovala 15.3.2017 v KD Trstín bezpríspevkový mobilný odber krvi. Pozvanie prijalo 19 darcov. Všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili a mohli prispieť životodarnou tekutinou, patrí srdečné poďakovanie.

MS SČK v Trstíne usporiadal 27. februára v kultúrnom dome Trstín kurz maliarskej tvorivosti pre malých i veľkých, ktorí mali vôľu priučiť sa maliarskemu umeniu. Začínajúci umelci vytvorili pod vedením p. Zlatice Plevkovej krásne obrazy.

V Kultúrnom dome v Trstíne sa uskutočnil 21.1.2017 Prvý reprezentačný ples ZRPŠ v Trstíne. Starostka obce vyslovuje poďakovanie organizačnému výboru za usporiadanie tohoto vydareného podujatia.

Obec Trstín v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Trstíne usporiadali v KD Trstín 7. januára koncert Dychovej hudby Chtelničanka. Sálou sa niesli veselé piesne spevákov a rezké tóny hudobníkov. Návštevníci tak mohli spolu s dychovou hudbou stráviť príjemné sviatočné popoludnie.

Na Nový rok už tradične koncertovala dychová hudba Lesanka. V miestnom rozhlase zaznel príhovor starostky obce.