ZO ŽIVOTA 2017

Galérie prispievateľov

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc.PhDr.Oliver Židek,CSc :


Dnes naši seniori, členovia JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA a ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH, usporiadali brigádu pri kostolíku v Hájičku. Starostka obce vyslovuje všetkým srdečné poďakovanie.

Starostka obce Trstín a MS SČK v Trstíne vyslovujú srdečné poďakovanie všetkým bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí sa v tomto roku opäť zúčastnili na Samosprávnej kvapke krvi. Termíny odberov pre rok 2018 sú: 21. marec a 17. október.

Obec Trstín a MS SČK v Trstíne usporiadali 4. októbra v kultúrnom dome Deň zdravia. Pre občanov boli pripravené vyšetrenia pod názvom Červený deň srdca, seniori si otestovali svoju pamäť, boli preškolení z prvej pomoci a zároveň si vyskúšali cviky z jemnej motoriky rúk. Prizvané pracovníčky RÚVZ Trnava zároveň vykonávali vyšetrenia na hladinu cholesterolu, cukru a tukov v organizme. Akcie sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy v Trstíne. Pre všetkých zúčastnených bola prichystaná aj ochutnávka nátierok zdravej výživy. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou účasťou podporili propagovanie zdravého štýlu života.

TJ Sokol Trstín svojpomocne rekonštruuje šatne na futbalovom ihrisku.

Tenisový oddiel TJ Sokol Trstín usporiadal 15. septembra 2017 Tenisový turnaj o pohár starostky obce - 20. ročník. Poďakovanie patrí organizátorom a všetkým, ktorí sa zúčastnili. Víťazom blahoželáme. Vyhodnotenie tenisového turnaja: 1. miesto Nguyen Trung Thanh, 2.miesto Róbert Plevka, 3.miesto Marek Indrišek, 4.miesto Roman Holický.

ZO Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala 1. septembra 2017 pre svojich členov zájazd do rakúskeho Tullnu. Návštevníci sa zúčastnili na výstave kvetov a zeleniny, kde sa mohli pokochať krásou kvetov, drevín a zeleniny spojenou s ľudskou zručnosťou a talentom a priniesť si do svojich domovov množstvo nezabudnuteľných inšpirácií s pocitom krásne prežitého dňa.

MS SČK v Trstíne pozval v piatok 18. augusta svojich členov, darcov krvi a sympatizantov na Piknik v Jarkoch. Zúčastnení si pochutili na čerstvo uvarenej fazuľovici. Rozžiarené plávajúce lampióny šťastia dotvorili príjemnú večernú atmosféru.

Základná škola v Trstíne v spolupráci s MS SČK v Trstíne usporiadali už tradične žiakmi obľúbené podujatie, ktoré sa 7. júna 2017 konalo vo dvore Základnej školy v Trstíne. Žiaci sa so záujmom zúčastňovali na pripravenom programe v tvorivých dielňach, pri aranžovaní kvetov, učili sa spoznávať liečivé bylinky, overili si znalosti v zdravotníckom krúžku, sledovali prednášajúcich a ich ukážky v poľovníctve, pri práci s drevom, pri výrobe medu a iných činnostiach.

Členky Miestneho spolku SČK v Trstíne pripravilil v piatok 23.6.2017 v lokalite Jarky podujatie pre deti aj dospelých - Svätojánsku noc, ktorá bola plná čarov a prekvapení. Nechýbalo veštenie z anjelských kariet, jánske ohne a opekačka, hľadanie pokladu či varenie nápoja lásky a to všetko pri doprovode harmoniky. Za úžasne pripravené podujatie patrí vetkým zúčastneným účinkujúcim pod vedením p. Ľudmily Fedorovej srdečné poďakovanie.

„Hudba je vyššie zjavenie ako všetka múdrosť a filozofia.“ Ludwig van Beethoven ____________________________________________________________________________________________________________ Dňa 16.6.2017 o 17,00 hod. sa konal tradičný „Letný koncert“ mojich žiakov. Tento koncert sa konal v sobášnej sieni Obce Trstín. Účinkovalo 14 žiakov, repertoár tvorili skladby naprieč niekoľkými storočiami, od renesancie až po súčasnosť a nechýbali ani zábavnejšie žánre, či jazz. Mladí gitaristi predstavili hudobné skladby skladateľov mnohých krajín, šarmantné francúzske melódie, piesne benátskych gondolierov, japonské motívy, brazílsku sambu, hudbu britských ostrovov, taktiež skladby z českej a nemeckej tvorby. Zazneli prekrásne melódie sólové i komorné zoskupenia, duetá, trio pre husle a dve gitary, gitarové kvarteto. Chcela by som poďakovať všetkým mojim žiakom za krásne prevedenie skladieb a taktiež fantastickému početnému publiku, ktoré navodilo výbornú atmosféru a samozrejme i pani starostke Marte Genčúrovej a jej spolupracovníkom za pomoc pri usporiadaní koncertu. _________________________________________________________________________________________________________Zuzana Balgavá, učiteľ

Obec Trstín a DHZ Trstín pripravili pri priležitosti Dňa detí na Ihrisku TJ Sokol Trstín popoludnie so Šašom Jašom. Počas jeho vystúpenia preleteli niekoľkokrát lietadlá Záhoráckeho aeroklubu Senica – ruské a nemecké. Pre deti bola pripravená grilovačka a maľovanie na tvár. HaZZ Trnava predviedol hasičskú plošinu a štvorkolku a DHZ Trstín CAS 25. Starostka obce vyslovuje poďakovanie Pekárni Školuda a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto podujatia.

3. ročník Športových hier základných škôl regiónu Jaslovské Bohunice sa konal 8. júna 2017 v Chtelnici. Organizátorom podujatia boli: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice;, Mikroregión nad Holeškou a Obec Chtelnica. Podujatia sa zúčastnilo 38 základných škôl a cca 1 130 žiakov, 97 pedagógov a množstvo ľudí, ktorí pomáhali pri organizácii tak veľkého podujatia. Súťažilo sa vo futbale, vybíjanej a atletike (skok z miesta do diaľky, beh na 50 m a 340 m, štafeta 4 x 50 m) podľa vekových kategórií. Cieľom akcie bolo zapojiť do športovania žiakov základných škôl regiónu. Každý súťažiaci získal medailu, darček a škola diplom za účasť a fair play. Vďaka dobrej nálade, slniečku nad hlavou, odhodlaniu súťažiť i dobrému manažmentu sa podarilo pripraviť ďalšiu peknú akciu, ktorá splnila opäť stanovený cieľ.

Posledná májová nedeľa patrila našim najmladším spoluobčiankom, ktorých starostka obce slávnostne uvítala do života v nedeľu 28. mája v obradnej miestnosti Obce Trstín. Za posledný rok sa naša obec rozrástla o 14 malých detičiek, 8 dievčat a 6 chlapcov. Pozvaným rodičom a ich ratolestiam slávnostné popoludnie spríjemnili pásmom básní a piesní aj žiačky ZŠ Trstín sestry Martinka a Janka Matejové.

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne uskutočnil už dlhé roky spomínanú vychádzku k Obrázku Panny Márie v Klíne. Pozvanie prijalo asi 30 účastníkov, najmladším bol deväťmesačný Marko Indrišek. Príjemným spestrením „Stretnutia pri obrázku“ bol príhovor doc. Olivera Žideka, ktorý evakuáciu obyvateľov našej obce do lokality zvanej „Klín“ priamo zažil ako dieťa so schopnosťou veľa udalostí si priamo pamätať, prípadne sprostredkovane z rodiny poznať. Skutočnosť bola taká, že na 1. Veľkonočný sviatok( po posvätení jedál) v roku 1945 sa rozvážni občania obce rozhodli evakuovať s rodinami, pred hroziacou sa etapou dobíjania Malých Karpát do spomenutej lokality Klín v Obecných horách. Miesto svojou geografickou štruktúrou malo byť bezpečné voči očakávanej vojenskej operácii, ktorá sa nakoniec našťastie nekonala a obec i priľahlé obce boli oslobodené bez krviprelievania. Občania sa improvizovane zabývali v horách, prežili tam do štvrtka v týždni po Veľkej noci 1945 a za veľkej radosti, keď nemecké vojská teritórium opustili , uvítali „čistiaci stav“ samopalníkov Červenej armády, po prechode ktorých sa vrátili do svojich domovov v obci. Tam už neboli ani zostatky nemeckých vojsk, nastal stav upokojovania a začatia nového povojnového života, samozrejme za prítomnosti postupujúcich vojsk Červenej armády. V spomienkach pamätníkov je výrok pána Hanáka, občana našej obce, ktorý v evakuovanej „osade Klín“ v pravú chvíľu, s radosťou vykríkol: „Lidičky, je po válce jedeme domu, bude se dělat“ (bol to rodák z Moravy, preto tá autentická reč).

8. máj – Svetový deň ČK - je oslavou úlohy zamestnancov a dobrovoľníkov svetovej organizácie - Červeného kríža záchrane ľudských životov a pomoci ohrozeným komunitám po celom svete. Poskytujú humanitárnu pomoc pri katastrofách po celom svete a zmierňujú ľudské utrpenie z choroby, hladu, nešťastia, či vojny. Dátum vybrali na počesť švajčiarskeho humanistu a filantropa Jeana Henryho Dunanta, ktorý sa narodil v tento deň roku 1828 v Ženeve a je jedným z otcov myšlienky na vytvorenie Červeného kríža. Pri tejto priležitosti sa uskutočnilo 7. mája 2017 v Zimnej záhrade KD prijatie darcov krvi starostkou obce. Vo svojom príhovore vyslovila poďakovanie všetkým darcom a ocenila darcov, ktorí sa stali novými držiteľmi Janského plakety: pani Žanetu Rakúsovú a pána Mariána Dózsu. Všetci darcovia obdržali malú pozornosť.

Na základe hlasovania návštevníkov výstavy obrazov, kde začínajúci mladí umelci mohli prezentovať svoju maliarsku tvorivosť, sa uskutočnilo 7. mája 2017 vyhodnotenie. Za účasť v súťaži boli všetky deti starostkou obce odmenené malou pozornosťou a diplomom. Súťaže „Namaľuj si obrázok 2017“ sa zúčastnili: Sebastián Kabarec, Matúš Klokner, Juraj Stehlík, Kristína Majáková, Aneta Ondrušová, Veronika Štibraná, Michal Harnúšek, Lucia Moravčíková, Soňa Jánošíková.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si Deň matiek pripomenuli o týždeň skôr - v nedeľu 7. mája v Kultúrnom dome v Trstíne. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Oslavu Dňa matiek otvorila starostka obce slávnostným príhovorom. V pripravenom programe deti materskej školy a žiaci základnej školy vyjadrili všetkým mamám svoju vďačnosť za ich lásku a obetavosť pásmom piesní, básní a tancov. Všetky mamy boli na záver obdarované červeným karafiátom.

Obec Trstín pozvala občanov na tohtoročné VÍTANIE MÁJA z dôvodu nepriaznivého počasia až 2. mája 2017, ktoré sa už tradične konalo o 16:30 h vo dvore obecného úradu . Aj napriek tomu, že doobeda to ešte tak nevyzeralo, popoludní už bolo krásne počasie a tak sa mohla oslava VÍTANIA MÁJA uskutočniť. Po srdečnom uvítacom slove starostkou obce, pripraveným pásmom piesní a tančekov potešili všetkých prítomných deti materskej školy. Pri dobrej hudbe a občerstvení dospelí ešte zotrvali v družnej debate a spolu so šantiacimi deťmi strávili v dobrej nálade príjemné popoludnie

Krajské rady ZDRUŽENIA ZPOZ „ČLOVEK - ČLOVEKU“ v SR trnavského a nitrianskeho kraja usporiadali krajskú prehliadku programov zborov pre občianske záležitosti „Z lásky k domovine“, zameranú na slávnosti samospráv. Prehliadka sa uskutočnila 25. apríla 2017 v Kultúrnom dome v Trstíne za účasti prihlásených kolektívov Združenia ZPOZ trnavského a nitrianskeho kraja: Kovárce, Suchá nad Parnou a Trstín. Súčasťou programu bola aj metodická pomoc a konzultácie týkajúce sa obradov a slávností, ktorú poskytla tajomníčka ÚR Z ZPOZ Človek človeku pani Vierka Hudecová.