ZO ŽIVOTA 2017

Galérie prispievateľov

Fotografie a albumy, ktoré vyhotovil Doc.PhDr.Oliver Židek,CSc :


V podvečer 31. decembra sa zišli rodičia spolu s deťmi na štadióne TJ Sokol, aby mohli vypustiť lampióny šťastia. Aj napriek hustej hmle sa podarilo spoločne deťom aj dospelým vykúzliť neopakovateľnú atmosféru. Na záver bolo pripravené pre všetkých občerstvenie.

9. ročník Silvestrovského stolnotenisového turnaja už pozná víťaza. Na prvých 6. miestach sa umiestnili: 1.Stanislav Blecha, 2.Jozef Mišči, 3.Ján Lajda, 4.Štefan Ryška, 5.Marián Forner, 6.Vladimír Čavojský st. Srdečne blahoželáme. Starostka obce ďakuje všetkým za účasť, v tomto roku sa zúčastnil rekordný počet - 38 účastníkov. Ďalej patrí poďakovanie hlavnému organizátorovi Pavlovi Wojatschkovi, všetkým sponzorom a tým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom.

Vianočný koncert spevokolu Bradlan sa konal v kostole sv. Petra a Pavla. Dirigoval Mgr. Marián Pavlík. Po oficiálnej časti sa členovia súboru zúčastnili stretnutia v obradnej sieni a prehliadky Pamätnej izby v Ambroziáne.

Adventné sobotňajšie popoludnie 16. decembra 2017 v tomto roku patrilo v našej obci dôchodcom. V Kultúrnom dome v Trstíne bolo pre nich pripravené posedenie, na ktoré boli všetci srdečne pozvaní. Po slávnostnom príhovore starostky obce, zaznelo v podaní speváckej skupiny Vlčkovanky z Vlčkoviec za doprovodu harmoniky pásmo piesní, básní a vianočných prianí, ktoré oživilo vianočnú atmosféru v kultúrnom dome. Dôchodcovia sa pri družnej debate občerstvili pripraveným pohostením a pri odchode boli obdarovaní sladkým balíčkom.

Pri príležitosti otvorenia obnovenej pamätnej izby Mons. Ambróza Lazíka, biskupa, misionára Ľudovíta Suchána a kňaza Martina Kollára v budove Ambroziána v Trstíne dňa 7. decembra 2017 sa konala vo farskom kostole sv. Petra a Pavla v Trstíne sv. omša za účasti prizvaných kňazov z iných farnosti. Po nej nasledovala prezentácia dokumentárnych filmov o osobnostiach pamätnej izby, uctenie si ich pamiatky modlitbou na cintoríne, posviacka a prehliadka pamätnej izby v Ambroziáne. Poslanci OZ navštívili pamätnú izbu dňa 12.12.2017.

Tohtoročná Mikulášska nádielka sa uskutočnila v KD Trstín v podvečer 6.decembra 2017. O zábavu a veselý program sa postaral Mikuláš spolu s čerticou Ľubicou. Všetci prítomní, malí aj veľkí, sa mohli zapojiť a zaspievať si spolu s Mikulášom. Deti MŠ zarecitovali Mikulášovi pekné básničky. Nakoniec boli všetky deti obdarené balíčkom sladkostí.

Dnes naši seniori, členovia JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA a ZVÄZU ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH, usporiadali brigádu pri kostolíku v Hájičku. Starostka obce vyslovuje všetkým srdečné poďakovanie.

Starostka obce Trstín a MS SČK v Trstíne vyslovujú srdečné poďakovanie všetkým bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí sa v tomto roku opäť zúčastnili na Samosprávnej kvapke krvi. Termíny odberov pre rok 2018 sú: 21. marec a 17. október.

Obec Trstín a MS SČK v Trstíne usporiadali 4. októbra v kultúrnom dome Deň zdravia. Pre občanov boli pripravené vyšetrenia pod názvom Červený deň srdca, seniori si otestovali svoju pamäť, boli preškolení z prvej pomoci a zároveň si vyskúšali cviky z jemnej motoriky rúk. Prizvané pracovníčky RÚVZ Trnava zároveň vykonávali vyšetrenia na hladinu cholesterolu, cukru a tukov v organizme. Akcie sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy v Trstíne. Pre všetkých zúčastnených bola prichystaná aj ochutnávka nátierok zdravej výživy. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou účasťou podporili propagovanie zdravého štýlu života.

TJ Sokol Trstín svojpomocne rekonštruuje šatne na futbalovom ihrisku.

Tenisový oddiel TJ Sokol Trstín usporiadal 15. septembra 2017 Tenisový turnaj o pohár starostky obce - 20. ročník. Poďakovanie patrí organizátorom a všetkým, ktorí sa zúčastnili. Víťazom blahoželáme. Vyhodnotenie tenisového turnaja: 1. miesto Nguyen Trung Thanh, 2.miesto Róbert Plevka, 3.miesto Marek Indrišek, 4.miesto Roman Holický.

ZO Slovenského zväzu záhradkárov usporiadala 1. septembra 2017 pre svojich členov zájazd do rakúskeho Tullnu. Návštevníci sa zúčastnili na výstave kvetov a zeleniny, kde sa mohli pokochať krásou kvetov, drevín a zeleniny spojenou s ľudskou zručnosťou a talentom a priniesť si do svojich domovov množstvo nezabudnuteľných inšpirácií s pocitom krásne prežitého dňa.

MS SČK v Trstíne pozval v piatok 18. augusta svojich členov, darcov krvi a sympatizantov na Piknik v Jarkoch. Zúčastnení si pochutili na čerstvo uvarenej fazuľovici. Rozžiarené plávajúce lampióny šťastia dotvorili príjemnú večernú atmosféru.

Základná škola v Trstíne v spolupráci s MS SČK v Trstíne usporiadali už tradične žiakmi obľúbené podujatie, ktoré sa 7. júna 2017 konalo vo dvore Základnej školy v Trstíne. Žiaci sa so záujmom zúčastňovali na pripravenom programe v tvorivých dielňach, pri aranžovaní kvetov, učili sa spoznávať liečivé bylinky, overili si znalosti v zdravotníckom krúžku, sledovali prednášajúcich a ich ukážky v poľovníctve, pri práci s drevom, pri výrobe medu a iných činnostiach.

Členky Miestneho spolku SČK v Trstíne pripravilil v piatok 23.6.2017 v lokalite Jarky podujatie pre deti aj dospelých - Svätojánsku noc, ktorá bola plná čarov a prekvapení. Nechýbalo veštenie z anjelských kariet, jánske ohne a opekačka, hľadanie pokladu či varenie nápoja lásky a to všetko pri doprovode harmoniky. Za úžasne pripravené podujatie patrí vetkým zúčastneným účinkujúcim pod vedením p. Ľudmily Fedorovej srdečné poďakovanie.

„Hudba je vyššie zjavenie ako všetka múdrosť a filozofia.“ Ludwig van Beethoven ____________________________________________________________________________________________________________ Dňa 16.6.2017 o 17,00 hod. sa konal tradičný „Letný koncert“ mojich žiakov. Tento koncert sa konal v sobášnej sieni Obce Trstín. Účinkovalo 14 žiakov, repertoár tvorili skladby naprieč niekoľkými storočiami, od renesancie až po súčasnosť a nechýbali ani zábavnejšie žánre, či jazz. Mladí gitaristi predstavili hudobné skladby skladateľov mnohých krajín, šarmantné francúzske melódie, piesne benátskych gondolierov, japonské motívy, brazílsku sambu, hudbu britských ostrovov, taktiež skladby z českej a nemeckej tvorby. Zazneli prekrásne melódie sólové i komorné zoskupenia, duetá, trio pre husle a dve gitary, gitarové kvarteto. Chcela by som poďakovať všetkým mojim žiakom za krásne prevedenie skladieb a taktiež fantastickému početnému publiku, ktoré navodilo výbornú atmosféru a samozrejme i pani starostke Marte Genčúrovej a jej spolupracovníkom za pomoc pri usporiadaní koncertu. _________________________________________________________________________________________________________Zuzana Balgavá, učiteľ

Obec Trstín a DHZ Trstín pripravili pri priležitosti Dňa detí na Ihrisku TJ Sokol Trstín popoludnie so Šašom Jašom. Počas jeho vystúpenia preleteli niekoľkokrát lietadlá Záhoráckeho aeroklubu Senica – ruské a nemecké. Pre deti bola pripravená grilovačka a maľovanie na tvár. HaZZ Trnava predviedol hasičskú plošinu a štvorkolku a DHZ Trstín CAS 25. Starostka obce vyslovuje poďakovanie Pekárni Školuda a všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní tohto podujatia.

3. ročník Športových hier základných škôl regiónu Jaslovské Bohunice sa konal 8. júna 2017 v Chtelnici. Organizátorom podujatia boli: ZMO, región JE Jaslovské Bohunice;, Mikroregión nad Holeškou a Obec Chtelnica. Podujatia sa zúčastnilo 38 základných škôl a cca 1 130 žiakov, 97 pedagógov a množstvo ľudí, ktorí pomáhali pri organizácii tak veľkého podujatia. Súťažilo sa vo futbale, vybíjanej a atletike (skok z miesta do diaľky, beh na 50 m a 340 m, štafeta 4 x 50 m) podľa vekových kategórií. Cieľom akcie bolo zapojiť do športovania žiakov základných škôl regiónu. Každý súťažiaci získal medailu, darček a škola diplom za účasť a fair play. Vďaka dobrej nálade, slniečku nad hlavou, odhodlaniu súťažiť i dobrému manažmentu sa podarilo pripraviť ďalšiu peknú akciu, ktorá splnila opäť stanovený cieľ.

Posledná májová nedeľa patrila našim najmladším spoluobčiankom, ktorých starostka obce slávnostne uvítala do života v nedeľu 28. mája v obradnej miestnosti Obce Trstín. Za posledný rok sa naša obec rozrástla o 14 malých detičiek, 8 dievčat a 6 chlapcov. Pozvaným rodičom a ich ratolestiam slávnostné popoludnie spríjemnili pásmom básní a piesní aj žiačky ZŠ Trstín sestry Martinka a Janka Matejové.

Print Friendly, PDF & Email