Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2019 má daňovník, ktorý v období od 01.01.2018 do 01.01.2019:

  • kúpil alebo predal nehnuteľnosť (dom, byt, nebytovú budovu, pozemok) – dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností v roku 2018
  • skolaudoval nehnuteľnosť (právoplatné kolaudačné rozhodnutie)
  • zbúral nehnuteľnosť (právoplatné búracie povolenie)
  • požiadal o stavebné povolenie (právoplatné stavebné povolenie)

Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník alebo držiteľ psa:

  • pri vzniku daňovej povinnosti – nadobudnutí psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov
  • pri zániku daňovej povinnosti (úhyn, strata)

(vždy do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti)

Oznamovaciu povinnosť k miestnemu poplatku za KO je poplatník  povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku poplatkovej povinnosti, ktorou je:

  • prihlásenie na trvalý pobyt alebo odhlásenie z trvalého pobytu
  • narodenie alebo úmrtie členov domácnosti
  • začatie alebo ukončenie užívania nehnuteľnosti (dom, byt, nebytová budova, pozemok)
  • začatie alebo skončenie podnikania
Print Friendly, PDF & Email