Prerušenie dodávky elektrickej energie

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod bez dodávky elektriny nasledovné  čísla domov: dňa 28.11.2019 č. 274, 275, 276, 277, 278 dňa 29.11.2019 č. 454,  460, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 493, 495, 496, 497, 561, 570, 580, 591, 594, parcelné číslo 88 dňa 02.12.2019 č. 373, 374, 375, 376, 377, 378, 540, 545, 578

Verejná vyhláška – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – 1 ks lipa Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.8.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-88/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks lipy malolistej – rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 1 v k. ú. Naháč z dôvodu „Predmetná lipa sa nachádza v priestoroch vydláždenej plochy a koreňovou sústavou poškodzuje nielen ...celý príspevok