Archív autora: Katarína Indrišková

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.6.2016 začala na základe žiadosti Obce Buková, konanie č. TRS-114/2016 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ parc. č.5298/2  a registra „E“ parc.č. 5319 v k. ú Buková vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu pravidelnej údržby pozemkov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti

Povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2016 na obecnom úrade v Trstíne majú: občania, právnické osoby a podnikateľské subjekty, ktorí v roku 2015 nadobudli kúpou alebo darovaním nehnuteľnosť (napr. pozemok, rodinný dom, byt, garáž atď.) a táto zmena vlastníctva nehnuteľností bola zapísaná v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2016 daňovníci, ktorým v roku 2015 nastala zmena –  zmena výmery zastavanej plochy, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby, atď. daňovníci ktorým zanikla ...celý príspevok