Archív autora: Katarína Indrišková

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2019 má daňovník, ktorý v období od 01.01.2018 do 01.01.2019: kúpil alebo predal nehnuteľnosť (dom, byt, nebytovú budovu, pozemok) – dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností v roku 2018 skolaudoval nehnuteľnosť (právoplatné kolaudačné rozhodnutie) zbúral nehnuteľnosť (právoplatné búracie povolenie) požiadal o stavebné povolenie (právoplatné stavebné povolenie) Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník alebo držiteľ psa: pri vzniku daňovej povinnosti – nadobudnutí psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov pri zániku daňovej povinnosti (úhyn, strata) (vždy do 30 dní odo dňa vzniku alebo ...celý príspevok

Zber elektoodpadu

Obec Trstín organizuje zber elektroodpadu, ktorý je potrebné priniesť do 26.11.2018 do Sokolovne. Zberať  sa budú nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia -staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Všetky elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Elektrozariadenia väčších rozmerov si môžete ponechať doma a odvoz nahlásiť na obecnom úrade. Zvoz takýchto zariadení bude vykonaný 27.11.2018 v čase od 7:00 do 8:00.

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Okresný súd Trnava podáva návrh na zvolenie prísediacich. Noví prísediaci by mali byť zvolení z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu a spĺňajú predpoklady na voľbu, a to: v deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prísediaceho bezúhonnosť a morálne vlastnosti trvalý pobyt na území SR súhlas so svojou voľbou k Okresnému súdu Trnava Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Trstíne do 31.10.2018.

Nádoby na separovaný zber

Na základe požiadaviek občanov obec plánuje zakúpiť 240 l nádoby na separovaný odpad. Keďže zber separovaného odpadu v obci je zabezpečovaný do vriec, ktoré sú občanom dodávané zdarma a v neobmedzenom množstve, zakúpením nádob na separovaný zber by obec len sprístupnila občanom  službu a nádoby by si občania museli zakúpiť. Cena nádoby sa samozrejme odvíja aj od objednaného množstva, preto touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú záujem o nádobu na separovaný zber, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 31.08.2018. Zber separovaného odpadu do vriec ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. TRS-99/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka, 3 ks orecha a 1 ks hrušky  – rastúcich na pozemkoch registra „C“ parc. č. 376, 377 a 379 v k. ú Trstín z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ...celý príspevok