Archív autora: starostka obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. TRS-105/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 3306/22 v k. ú Trstín z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ...celý príspevok

Prerušenie dodávky el. energie

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.09.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:15 hod. do 12:00 hod.: TRSTÍN č. 100, 101, 103, 106, 107, 108, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 193, 196, 196/ZA, 199, 200/ZA, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/ZA, 213, 214, 215, 216, 217/D2, 219, 220, 221/VE, 222, 224, 334/3, 349/BL, 350, 351, 352, 532, 76, 77, 78, 79, ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.5.2018 začala na základe žiadosti ALAS SLOVAKIA s.r.o konanie č. TRS-62/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 46 ks čerešne vtáčej, 16 ks smrekovca opadavého, 89 ks agáta bieleho, 42 ks buka lesného, 30 ks borovice čiernej, 12 ks hraba obyčajného, 104 ks jaseňa štíhleho, 108 ks javora horského, 38 ks javora mliečneho, 29 ks javora poľného, 10 ...celý príspevok

Dotazníkový prieskum

Dotazník Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Trstín Vážení spoluobčania, Obec Trstín pripravuje na roky 2018 – 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám. Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v našej obci. Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Trstín. Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Pozvánka – Horné Orešany

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj Betonári – Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s Obecným úradom a STK Elastik Horné Orešany Vás pozývajú na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny, bohaté občerstvenie a tombola. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra :-) Viac informácií nájdete na nasledovnom linku: http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetónovačka/informácie-o-turnaji  

Prerušenie dodávky el.energie

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení  oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.09.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.: LOKA DOLNÁ RAKOVÁ č. 25, 504, 9000, 9010/TS LOKA HORNÁ RAKOVÁ č. 196/BL , 22, 42, 612, 906/VE, 907, 907/TS, 908, 909, 911, 914, 915, 917, 918, 918/TS, 919, 920, 930

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov   VYHLASUJE   ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV   na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 05.06.2017, 1330 hod. do odvolania.   V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je ...celý príspevok

Výruby drevín – oznámenie

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28. 4.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS‑53/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov ‑ 1 ks orech ‑ rastúci na pozemku registra „C“ parc. č. 313 v k. ú. Trstín vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu výstavby rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ...celý príspevok