Archív autora: Mária Ďurišová

Verejná vyhláška – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – 1 ks lipa Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.8.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-88/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks lipy malolistej – rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 1 v k. ú. Naháč z dôvodu „Predmetná lipa sa nachádza v priestoroch vydláždenej plochy a koreňovou sústavou poškodzuje nielen ...celý príspevok

Verejná vyhláška – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – 3 ks smrek Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.8.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-86/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 3 ks smreka – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 3677/7 v k. ú. Trstínz dôvodu „Dreviny ohrozujú chatu a zasahujú do elektr. vedenia.“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.7.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS‑78/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov ‑ 4 ks borovice a 2 ks smreka ‑ rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4274/4  v k. ú. Buková z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. ...celý príspevok

Voľby prezidenta SR 2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky  Informácia pre voliča  Obec Trstín oznamuje, že v obci bol zriadený 1 volebný okrsok pre voľbu prezidenta SR 2019. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   outrstin@slovanet.sk Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky outrstin@slovanet.sk Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky – 16.3.2019   

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstin ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS‑170/2018 o vydanie súhlasu na výrub dreviny ‑ 1 ks lipy ‑ rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 474 v k. ú. Trstín z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok

Voľby do orgánov samosprávy obce

Voľby do orgánov samosprávy obce sa budú konať v sobotu dňa  10. novembra 2018 v čase od 7:00 – 22:00 hod. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí,   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí