Archív autora: Mária Ďurišová

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstin ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS‑170/2018 o vydanie súhlasu na výrub dreviny ‑ 1 ks lipy ‑ rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 474 v k. ú. Trstín z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok

Voľby do orgánov samosprávy obce

Voľby do orgánov samosprávy obce sa budú konať v sobotu dňa  10. novembra 2018 v čase od 7:00 – 22:00 hod. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí,   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí