Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstin ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS‑170/2018 o vydanie súhlasu na výrub dreviny ‑ 1 ks lipy ‑ rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 474 v k. ú. Trstín z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok

Zber elektoodpadu

Obec Trstín organizuje zber elektroodpadu, ktorý je potrebné priniesť do 26.11.2018 do Sokolovne. Zberať  sa budú nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia -staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Všetky elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce. Elektrozariadenia väčších rozmerov si môžete ponechať doma a odvoz nahlásiť na obecnom úrade. Zvoz takýchto zariadení bude vykonaný 27.11.2018 v čase od 7:00 do 8:00.

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Okresný súd Trnava podáva návrh na zvolenie prísediacich. Noví prísediaci by mali byť zvolení z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu a spĺňajú predpoklady na voľbu, a to: v deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prísediaceho bezúhonnosť a morálne vlastnosti trvalý pobyt na území SR súhlas so svojou voľbou k Okresnému súdu Trnava Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Trstíne do 31.10.2018.

Nádoby na separovaný zber

Na základe požiadaviek občanov obec plánuje zakúpiť 240 l nádoby na separovaný odpad. Keďže zber separovaného odpadu v obci je zabezpečovaný do vriec, ktoré sú občanom dodávané zdarma a v neobmedzenom množstve, zakúpením nádob na separovaný zber by obec len sprístupnila občanom  službu a nádoby by si občania museli zakúpiť. Cena nádoby sa samozrejme odvíja aj od objednaného množstva, preto touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú záujem o nádobu na separovaný zber, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 31.08.2018. Zber separovaného odpadu do vriec ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. TRS-105/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 3306/22 v k. ú Trstín z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ...celý príspevok