Voľby prezidenta SR 2019

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky  Informácia pre voliča  Obec Trstín oznamuje, že v obci bol zriadený 1 volebný okrsok pre voľbu prezidenta SR 2019. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   outrstin@slovanet.sk Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky outrstin@slovanet.sk Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky – 16.3.2019   

Daňové priznanie a oznamovacia povinnosť

Povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2019 má daňovník, ktorý v období od 01.01.2018 do 01.01.2019: kúpil alebo predal nehnuteľnosť (dom, byt, nebytovú budovu, pozemok) – dátum povolenia vkladu do katastra nehnuteľností v roku 2018 skolaudoval nehnuteľnosť (právoplatné kolaudačné rozhodnutie) zbúral nehnuteľnosť (právoplatné búracie povolenie) požiadal o stavebné povolenie (právoplatné stavebné povolenie) Povinnosť podať daňové priznanie má aj vlastník alebo držiteľ psa: pri vzniku daňovej povinnosti – nadobudnutí psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov pri zániku daňovej povinnosti (úhyn, strata) (vždy do 30 dní odo dňa vzniku alebo ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstin ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 19.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS‑170/2018 o vydanie súhlasu na výrub dreviny ‑ 1 ks lipy ‑ rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 474 v k. ú. Trstín z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ...celý príspevok