Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 10.5.2018 začala na základe žiadosti ALAS SLOVAKIA s.r.o konanie č. TRS-62/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 46 ks čerešne vtáčej, 16 ks smrekovca opadavého, 89 ks agáta bieleho, 42 ks buka lesného, 30 ks borovice čiernej, 12 ks hraba obyčajného, 104 ks jaseňa štíhleho, 108 ks javora horského, 38 ks javora mliečneho, 29 ks javora poľného, 10 ...celý príspevok

Dotazníkový prieskum

Dotazník Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Trstín Vážení spoluobčania, Obec Trstín pripravuje na roky 2018 – 2022 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám. Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v našej obci. Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti obce Trstín. Ďakujeme Vám za spoluprácu.