TAVOS, a.s.

Pracovník TAVOS, a.s. oznamuje, že od 14.11.2017 bude vykonávať odpis stavu vodomerov v obci Trstín.  Občania môžu nechať informáciu o stave vodomeru na viditeľnom mieste. (Tento príspevok platí do 21.11.2017 13:22)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS‑136/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov ‑ 1 ks jedľa‑ rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č.573/12 v k. ú. Trstín vo vlastníctve navrhovateľa z bezpečnostných dôvodov. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane ...celý príspevok

Pozvánka – Horné Orešany

Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj Betonári – Neregistrovaní stolnotenisoví hráči v spolupráci s Obecným úradom a STK Elastik Horné Orešany Vás pozývajú na Medzinárodný detský stolnotenisový turnaj ”5.Detská betónovačka”, ktorý sa uskutoční 11. novembra 2017 (sobota) o 9:00 v KD Horné Orešany. Turnaj je určený pre začínajúce deti a mládež do 16 rokov (bez licencií). Pre troch najlepších v dvoch kategóriách (6-12 a 13-15) sú pripravené poháre + vecné ceny, bohaté občerstvenie a tombola. Na turnaj sa treba vopred prihlásiť. Priveďte prosím svoje začínajúce talenty na detský turnaj. Čaká vás pohoda a príjemná atmosféra 🙂 Viac informácií nájdete na nasledovnom linku: http://stolnotenisovyturnaj.eu/minibetónovačka/informácie-o-turnaji  

Prerušenie dodávky el.energie

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti Západoslovenská distribučná, a.s. podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení  oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 11.09.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.: LOKA DOLNÁ RAKOVÁ č. 25, 504, 9000, 9010/TS LOKA HORNÁ RAKOVÁ č. 196/BL , 22, 42, 612, 906/VE, 907, 907/TS, 908, 909, 911, 914, 915, 917, 918, 918/TS, 919, 920, 930