Archív mesiaca: september 2019

Verejná vyhláška – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – 1 ks lipa Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.8.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-88/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 1 ks lipy malolistej – rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 1 v k. ú. Naháč z dôvodu „Predmetná lipa sa nachádza v priestoroch vydláždenej plochy a koreňovou sústavou poškodzuje nielen ...celý príspevok

Verejná vyhláška – výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – 3 ks smrek Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 28.8.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS-86/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 3 ks smreka – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 3677/7 v k. ú. Trstínz dôvodu „Dreviny ohrozujú chatu a zasahujú do elektr. vedenia.“. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ...celý príspevok