Archív mesiaca: august 2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.7.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. TRS‑78/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov ‑ 4 ks borovice a 2 ks smreka ‑ rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4274/4  v k. ú. Buková z dôvodu výstavby multifunkčného ihriska. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. ...celý príspevok