Archív mesiaca: október 2018

Voľba prísediacich pre Okresný súd Trnava

Okresný súd Trnava podáva návrh na zvolenie prísediacich. Noví prísediaci by mali byť zvolení z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu a spĺňajú predpoklady na voľbu, a to: v deň zvolenia dosiahli vek najmenej 30 rokov spôsobilosť na právne úkony a zdravotná spôsobilosť na výkon funkcie prísediaceho bezúhonnosť a morálne vlastnosti trvalý pobyt na území SR súhlas so svojou voľbou k Okresnému súdu Trnava Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Trstíne do 31.10.2018.