Archív mesiaca: august 2018

Nádoby na separovaný zber

Na základe požiadaviek občanov obec plánuje zakúpiť 240 l nádoby na separovaný odpad. Keďže zber separovaného odpadu v obci je zabezpečovaný do vriec, ktoré sú občanom dodávané zdarma a v neobmedzenom množstve, zakúpením nádob na separovaný zber by obec len sprístupnila občanom  službu a nádoby by si občania museli zakúpiť. Cena nádoby sa samozrejme odvíja aj od objednaného množstva, preto touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú záujem o nádobu na separovaný zber, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 31.08.2018. Zber separovaného odpadu do vriec ...celý príspevok

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 11.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. TRS-105/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 3306/22 v k. ú Trstín z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ...celý príspevok