Archív mesiaca: júl 2018

Prerušenie dodávky el. energie

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.09.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:15 hod. do 12:00 hod.: TRSTÍN č. 100, 101, 103, 106, 107, 108, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 190, 193, 196, 196/ZA, 199, 200/ZA, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/ZA, 213, 214, 215, 216, 217/D2, 219, 220, 221/VE, 222, 224, 334/3, 349/BL, 350, 351, 352, 532, 76, 77, 78, 79, ...celý príspevok

Voľby do orgánov samosprávy obce

Voľby do orgánov samosprávy obce sa budú konať v sobotu dňa  10. novembra 2018 v čase od 7:00 – 22:00 hod. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí,   Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Trstín ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.7.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. TRS-99/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov – 2 ks smreka, 3 ks orecha a 1 ks hrušky  – rastúcich na pozemkoch registra „C“ parc. č. 376, 377 a 379 v k. ú Trstín z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ...celý príspevok